Disclaimer en Privacy Policy

Algemene Disclaimer
Privacy

Algemene Disclaimer
Kieskeurig besteedt veel zorg aan de informatie op de site. Kieskeurig probeert de product- en prijsinformatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. De informatie die Kieskeurig op haar site plaatst is mede afkomstig van winkels en fabrikanten, Kieskeurig kan dan ook geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie. Ondanks de grote zorg die Kieskeurig hieraan besteedt, kunnen prijzen, productspecificaties en overige informatie foutief of onzorgvuldig zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan. Kieskeurig is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie, aan Kieskeurig gelinkte websites of informatie uit reviews, vragen en antwoorden van bezoekers die op de Kieskeurig website staan vermeld.

Het gebruik van Kieskeurig.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via Kieskeurig.nl is jouw eigen, volledige verantwoordelijkheid.


Privacy en cookiebeleid

Inleiding
Sanoma Digital Group The Netherlands B.V., onderdeel van Sanoma Uitgevers B.V., en alle groepsmaatschappijen (hierna gezamenlijk aangeduid als: "Sanoma Digital") zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van hun websites van groot belang is voor hun activiteiten. Sanoma Digital exploiteert onder andere Kieskeurig.nl, Schoolbank.nl, Startpagina.nl, web-log.nl en NU.nl.

De informatie die Sanoma Digital over jou verwerkt (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Sanoma Digital houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Sanoma Digital Group The Netherlands B.V., Maassluisstraat 2, 1062 GD Amsterdam. Via privacy@sanomadigital.nl kun je altijd contact opnemen met Sanoma Digital.

Sanoma Digital Group The Netherlands B.V. heeft het verwerken van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), onder nummer 1309302. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kun je vinden op http://www.cbpweb.nl.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt van Sanoma Digital is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Sanoma Digital niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Sanoma Digital-diensten is het invoeren van persoonsgegevens niet noodzakelijk, voor het gebruik van andere diensten is wel nodig dat je persoonsgegevens invoert. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking
Sanoma Digital kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, sekse, en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één van de websites van Sanoma Digital. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Sanoma Digital bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat Sanoma Digital jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van Sanoma Digital gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens verwerkt als je producten op een van de websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van Sanoma Digital leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en –taal, en de datum en tijd van je bezoek.

Sanoma Digital kan persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar groepsmaatschappijen waaronder Sanoma Uitgevers B.V., Sanoma Men’s Magazines B.V., Mood for Magazines B.V. en Jonge Gezinnen B.V. en tevens combineren met jouw persoonsgegevens die worden verwerkt door diezelfde groepsmaatschappijen. Dit doet Sanoma Digital om je beter van dienst te kunnen zijn en de inhoud van de websites nog beter op je interesses af te stemmen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen, meld dit via privacy@sanomadigital.nl.

Sanoma Digital verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
b. om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
c. als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Sanoma Digital, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
d. om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Sanoma Digital op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Sanoma Digital een profiel van je opstellen;
e. om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
f. om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
g. om te voldoen aan de op Sanoma Digital rustende wet- en regelgeving.

Sanoma Digital bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden. Daarna kunnen je persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Delen en bekend maken van persoonsgegevens
Sanoma Digital kan persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar groepsmaatschappijen waaronder Sanoma Uitgevers B.V., Sanoma Men’s Magazines B.V., Mood for Magazines B.V. en Jonge Gezinnen B.V. en tevens combineren met jouw persoonsgegevens die worden verwerkt door diezelfde groepsmaatschappijen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen, meld dit via privacy@sanomadigital.nl.

Je adresgegevens kunnen voorts voor het per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere ‘list rental’). Uitsluitend indien jij Sanoma Digital daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kan Sanoma Digital je elektronische gegevens verstrekken aan derden voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kun je je gegevens laten blokkeren. Ook kan je een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische gegevens weer intrekken. In beide gevallen kun je een briefje sturen aan Sanoma Digital Group The Netherlands B.V., Maassluisstraat 2, 1062 GD Amsterdam onder vermelding van ‘privacy’ of een email aan privacy@sanomadigital.nl.

Sanoma Digital kan in speciale gevallen, ongeacht je toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Sanoma Digital te garanderen. Tevens zal Sanoma Digital persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Sanoma Digital aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Sanoma Digital kan bepaalde geaggregeerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

Beveiliging
Sanoma Digital handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Sanoma Digital wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop Sanoma Digital met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht sturen aan: privacy@sanomadigital.nl of aan Sanoma Digital Group The Netherlands B.V., Maassluisstraat 2, 1062 GD Amsterdam onder vermelding van ‘privacy’.

Je kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wil wijzigen of wil laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving. Ook kun je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. Indien Sanoma Digital niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Sanoma Digital je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. Sanoma Digital schort de uitvoering van je verzoek op totdat je Sanoma Digital de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Sanoma Digital stuurt je na uitvoering van je verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal Sanoma Digital het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of verbeteren, tenzij en voorzover de wet Sanoma Digital verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Ook geven vele van de websites van Sanoma Digital je het recht om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je je persoonsgegevens die jij zelf op zo’n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

Cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Sanoma Digital maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Ook maakt Sanoma Digital gebruik van tijdelijke cookies, deze worden automatisch 60 dagen na je laatste bezoek verwijderd. Aan de hand van cookies kunnen websites van Sanoma Digital je herkennen als je deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Indien je niet wil dat advertenties worden geoptimaliseerd, klik dan hier om een 'niet volgen cookie' op je computer te plaatsen. N.B. Dit werkt alleen op de computer en browser waarin je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers, dien je deze handeling voor iedere computer te herhalen.

Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten van Sanoma Digital geen gebruik kunt maken.

Onder andere Google en haar groepsmaatschappij DoubleClick presenteren in opdracht van Sanoma Digital advertenties op websites van Sanoma Digital. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op je computer en kunnen zich daartoe toegang verschaffen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door Sanoma Digital geplaatste cookies.

Je kan zelf beslissen of je cookies wil accepteren of weigeren of dat je wil dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Sanoma Digital je naar het “help’’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. Tevens kun je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen.

Doorgifte derde landen
De servers die DoubleClick gebruikt voor het presenteren van advertenties op websites van Sanoma Digital bevinden zich buiten de Europese Unie. Om de juiste, Nederlandstalige advertenties te presenteren verstrekt Sanoma Digital locatiegegevens aan DoubleClick. Een passend beschermingsniveau is gewaarborgd aangezien DoubleClick heeft verklaard zich te houden aan de ‘safe harbor’ privacy regelgeving.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Sanoma Digital behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Sanoma Digital adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Sanoma Digital wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 1 januari 2010.