Garantie

Vooraleer u als consument een product koopt, kan het handig zijn om u te informeren over de garantie die u krijgt. Kieskeurig heeft enkele belangrijke punten over het onderwerp beknopt op een rij gezet.


Wettelijke garantie
Ons Burgerlijk Wetboek voorziet eigenlijk al jaren een regeling wanneer u een product koopt dat op een bepaald ogenblik een gebrek of defect vertoont. Sinds 1 januari 2005 is er echter een nieuwe wetgeving inzake garantie in België die de consument extra beschermt. Die bepaalt onder andere dat de wettelijke garantie 2 jaar bedraagt, net zoals in de andere EU-landen. Voor tweedehandsgoederen mag de garantie beperkt worden tot 1 jaar.

Consumentengoederen
De nieuwe wet geldt alleen voor consumentengoederen. Alle roerende lichamelijke goederen (wasmachines, televisies, meubels,...) vallen hieronder, met uitzondering van water, gas en elektriciteit. Ook voor onroerende goederen en diensten (een reis boeken, een verzekering afsluiten, uw haar laten knippen, een arts bezoeken, een huis verbouwen,…), kunt u geen aanspraak maken op de garantiewet. Verder kunt u de wettelijke regels ook enkel inroepen als u iets koopt als consument, d.w.z.voor uw privé-gebruik. De verkoper moet een professioneel zijn (en dus geen occasionele verkoper die bv. een tweedehands goed verkoopt).

Overeenkomst
U mag er als consument vanuit gaan dat:

1. Uw product voldoet aan de omschrijvingen van de verkoper;
2. Uw product geschikt is voor het specifieke gebruik dat u overeengekomen bent;
3. Uw product geschikt is voor hetzelfde gebruik als soortgelijke goederen;
4. De kwaliteit en de prestaties van het product dezelfde zijn bij goederen van dezelfde aard en voldoen aan de reclame-omschrijvingen en/of de omschrijvingen van de verkoper.

Rechten
Een product dat niet strookt met de overeenkomst, vertoont een gebrek en kunt u binnen twee jaar na levering van het goed terugbrengen naar de winkelier (zie echter hierna voor de bewijslast). Aangenomen dat u het artikel normaal gebruikt hebt, kunt u van de verkoper eisen:

In eerste instantie : Dat het product kosteloos wordt hersteld of vervangen;

Als dat redelijkerwijze niet mogelijk zou zijn :

a. Dat de verkoper een gedeelte van de verkoopprijs aan u terugbetaalt (enkel dus als het product niet hersteld of vervangen kan worden);
b. Dat de koop ontbonden wordt (enkel dus als het product niet hersteld of vervangen kan worden, én bovendien moet het om een voldoende groot gebrek gaat).

Tijdens de periode van herstelling of vervanging, wordt de garantie van 2 jaar opgeschort. De termijn loopt verder wanneer de herstelling of vervanging afgerond is.

Bewijslast
Als een nieuw product binnen 6 maanden een gebrek vertoont, mag u ervan uitgaan dat dit er al was toen u het product kocht. Als de verkoper het hier niet mee eens is, ligt de bewijslast bij hem. Hij moet dus kunnen aantonen dat het mankement niet aanwezig was toen u het product kocht. Wanneer hij dit bewijs niet kan leveren, is de wettelijke garantie van toepassing. Na de zes maanden moet u zelf aantonen dat het gebrek al aanwezig was toen u het product kocht.

Voorbeeld 1: U koopt een product en na drie maanden gaat het stuk. U neemt zo snel mogelijk contact op met de verkoper en legt hem uit wat er aan de hand is. Waarschijnlijk lost de winkelier het direct voor u op. Hij probeert het mankement te herstellen, geeft u een nieuw exemplaar, of betaalt u (een gedeelte) van de verkoopprijs terug. Als hij geen maatregelen neemt, moet u hem op zijn plichten wijzen en hem duidelijk maken wat u van hem eist. Doe dit bij voorkeur via een aangetekende brief (bewijs !).Het is nu aan de verkoper om te bewijzen dat het defect niet aanwezig was toen u het product kocht.

Voorbeeld 2: U koopt een product en na drie maanden gaat het stuk. Nadat u deze vervelende ontdekking gedaan hebt, blijft u het product toch gebruiken, of laat u het links liggen. Het defect wordt alleen maar erger. Vier maanden later bedenkt u dat het mankement eigenlijk wel lastig is en u neemt contact op met de winkelier. De winkelier biedt u geen oplossing aan. U legt hem mondeling uit wat zijn plichten zijn en wat u van hem eist. U begrijpt dat het op deze manier moeilijker is om uw gelijk te halen. De bewijslast ligt nu namelijk bij u, omdat de eerste 6 maanden na de aankoop al verstreken zijn. Bovendien heeft u niet zwart-op-wit staan dat u samen met de winkelier geprobeerd heeft een oplossing te vinden.

Commerciële garantie
De commerciële garantie kan worden gegeven door de eindverkoper, de invoerder of door de fabrikant. Deze garantie mag de wettelijke garantie van de eindverkoper niet beperken, maar moet één of meer bijkomende voordelen bieden ten opzichte van de wettelijke garantie (denk aan extra garantie).

Wat als de twee jaar voorbij zijn ?
Dan valt u dus terug op de hoger reeds vermelde principes uit het Burgerlijk Wetboek. U zal moet bewijzen dat er een gebrek bestond op het ogenblik van de verkoop en u zal ook hier niet te lang mogen wachten. De mogelijke middelen zijn ook beperkter. U kan enkel aanspraak maken op een prijsvermindering of een ontbinding van de koop.

Meer informatie vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie: http://mineco.fgov.be.

Extra informatie:
Buitenlandse producten